REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.hs-sprezyny.pl


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hs-sprezyny.pl prowadzony jest przez firmę HS SPRĘŻYNY, SHOT THE BARAN EWELINA SZOT-BARAN, z siedzibą w : Byszów 8, 58-217 Roztocznik, powiat dzierżoniowski, woj. DOLNOŚLĄSKIE.
2. Definicje:
Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego, określający prawa i obowiązki dotyczące Klientów oraz HS SPRĘŻYNY, SHOT THE BARAN EWELINA SZOT-BARAN, związanego z korzystaniem z usług. Regulamin przygotowano na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Udostępnienie Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu hs-sprezyny.pl zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Sprzedawca - HS SPRĘŻYNY, SHOT THE BARAN EWELINA SZOT-BARAN, Byszów 8, 58-217 Roztocznik Tel. +48 733 824 068  NIP PL 747-106-53-33, REGON 361012756.
Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
Formularz rejestracji - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
Użytkownik - podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym,
Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Dowód zakupu - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
- dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.
3. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@hs-sprezyny.pl
4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Uzupełniając formularz zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe i własne dane; podanie danych osoby trzeciej jest niedopuszczalne. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Wiadomość zawiera też podsumowanie zamówienia, wymieniające m.in. zamówione towary wraz z cenami oraz cenę i adres dostawy.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4. Kupującemu przysługuje następujący sposób składania Zamówienia:
złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego.
5. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail.
8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
9. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 3 dni robocze
10. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
11. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 30 dni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
§3. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).
3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
płatność za pomocą portalu Przelewy24.
-„za pobraniem”.
5. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
6. Produkty wysyłane są w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych (w przypadku produktów będących na stanie magazynowym), od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
§4. DOSTAWA
1. Kupującemu przysługuje następujący sposób odbioru zamówionych Produktów:
dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską.
Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
§5. REKLAMACJA
1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. Kupujący może to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość z podanymi poniżej załącznikami na adres e-mail biuro@hs-sprezyny.pl
2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię oraz sporządzony z kurierem protokół szkód.
4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
6. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
7. Wzór formularza reklamacji określa  tego regulaminu.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (osoba fizyczna kupująca towary w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) a także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
umów zawartych w drodze aukcji publicznej
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera .
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Produkt należy zwrócić do Shot the Baran Ewelina Szot-Baran,  ul. Fryderyka Hempla 2A/9, 58-260 Bielawa, Polska
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone - prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.
§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.hs-sprezyny.pl.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01,08,2023roku.Załącznik nr 1 regulaminu: Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
................................................                     ......................, dn. ...............    
................................................                
................................................
(imię, nazwisko i adres konsumenta)
 
Shot the Baran Ewelina Szot-Baran
Byszów 8
5-217 Roztocznik
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr : …...............................................................................
dotyczącej zakupu towaru/usługi : …..............................................................................................
o wartości : …..................................................................................................................................
nr konta do zwrotu: ….....................................................................................................................
Adres konsumenta: ….....................................................................................................................
nr kontaktowy telefonu: ….............................................................................................................

Produkt odsyłam/odsyłamy na własny koszt wraz  z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:
Shot the Baran Ewelina Szot-Baran
Byszów 8
5-217 Roztocznik


...................................................
   podpis konsumenta
                                (jeśli przesłany w wersji papierowej)
Załącznik nr 2 regulaminu: Wzór formularza reklamacji

Formularz reklamacji towaru
zakupionego w sklepie internetowym www.hs-sprezyny.pllShot the Baran Ewelina Szot-Baran
Byszów 8, 5-217 Roztocznik

biuro@hs-sprezyny.pl.

................................................                     ......................, dn. ...............    
................................................                
................................................
….............................................
(imię, nazwisko i adres telefon konsumenta)


Reklamacja towaru
dotyczy: …...........................................................................................................................................
                (opis reklamowanego towaru: rodzaj, kolor, rozmiar itp)

Niniejszym zawiadamiam iż zakupiony przeze mnie w dniu …........…....... towar jest wadliwy.
Wada polega na .. ……………………........................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny proszę o:

wymianę towaru na nowy* (art. 561 § 1)
nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Produkt odsyłam/odsyłamy na własny koszt** wraz  z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:
Shot the Baran Ewelina Szot-Baran
Byszów 8
5-217 Roztocznik
    Z poważaniem

                                …............................................................
*niepotrzebne skreślić
** W przypadku uznania reklamacji koszt wysyłki będzie zwracany przez Sprzedającemu.

Produkt dodany do porównania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.